Informatiefolder van de Cliëntenraad. >>

>voorblad en >achterblad
--------------------------
Presentaties door de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad verzorgt op verzoek ook presentaties over: wie wij zijn, wat wij doen en voor wie wij ons inzetten.
Informeer hierover vrijblijvend naar de mogelijkheden. Op 12 december 2017 hebben wij voor de Woonkerngroep Huissen een presentatie gegeven.
Wilt u al een voorproefje over de presentatie? klik dan op "Werk en inkomen (bijstand)".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitale gemeentegids

Wilt u informatie over sport, welzijn, gezondheid, werk, advies over bijstand of financiële ondersteuning, etc., etc., uit uw directe omgeving of uit de regio dan kunt u dit van A tot Z vinden in de digitale gids van de gemeente Lingewaard, zoal dit ook in gedrukte vorm huis aan huis verspreid wordt. Klik dan op digitale gemeentegids 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wordt 18 jaar en dan?

Kijk wat er allemaal verandert bij 18 jaar worden. Doorloop de vragenlijst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de Europese privacywet die de Wet bescherming persoonsgegevens vanaf 25 mei 2018 gaat vervangen. Dit heeft gevolgen voor gemeenten bij het omgaan met persoonsgegevens in verband met de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverelening.
Wat zijn de verplichtingen van de gemeente en waar heeft u recht op? Klik op het overzicht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJSTANDSUITKERING EN OVERIGE UITKERINGSBEDRAGEN

In deze publicatie leest u de bedragen per 1 januari 2017 voor de volgende uitkeringen:
Participatiewet; IOAW en IOAZ; AOW; Anw; Wajong; WW; WIA; WAO; ZW; TW.
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand.
--------------------------
Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand. Lees deze publicatie of klik op dit bericht.
Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 herzien. Vanaf deze datum geldt het algemene minimumloon vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar.

-------------------------
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast.

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand. Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 herzien.

Lees deze publicatie of klik op dit bericht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAJONG
Voor alles wat u wilde weten over Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
Wajong is voor mensen, die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. >Lees verder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra financiële ondersteuning voor minima

Voor alle mensen, met een minimum inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, is er in 2017 in de gemeente Lingewaard een “Meedoenregeling”. Iedereen, die hiervoor in aanmerking komt kan, na goedkeuring, tot een totaal van € 100,- ontvangen. Voor meer informatie > lees verder
Voor kinderen tot 18 jaar is er bovendien een “Kindpakket”. Een aanvullende regeling, om via een webshop tot een waarde van € 200,- (via een puntensysteem) leuke, leerzame en gezonde activiteiten uit te kiezen.

Doe mee met de “Meedoenregeling“ en het “Kindpakket” 2018.
De Meedoenregeling bedraagt 100 euro per persoon en het Kindpakket bedraagt 300 euro (in natura) per kind. Wil je hier meer over weten? >Lees verder

Vrijstelling gemeentelijke belastingen
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u ook in aanmerking komen voor bijvoorbeeld kwijtschelding van enkele gemeentelijke belastingen. U heeft dan tot uiterlijk de eerste week in april van het desbetreffende jaar de gelegenheid om een verzoek in te dienen bij de gemeente. Op verzoek krijgt u dan een kwijtscheldingsformulier toegezonden dat u na invulling dient terug te zenden, waarna u automatisch uitstel van betaling krijgt tot de gemeente beslist heeft.
Het kwijtscheldingsformulier kunt u ook downloaden. Lees meer op > informatie .

Voor mensen, die in de bijstand zitten heeft de gemeente nog andere regelingen:
-Collectieve ziektekostenverzekering
-Tegemoetkoming huurkosten
-diverse regelingen bijzondere bijstand

 

Ook andere instanties (o.a. Belastingdienst, Waterschap, DUO [Dienst Uitvoering Onderwijs]) hebben in bijzondere gevallen regelingen voor mensen met een minimum inkomen:
o.a. huurtoeslag; zorgtoeslag; kindgebonden budget; kinderopvangtoeslag; zuiveringsheffing; studiefinanciering. Al deze regelingen moeten door uzelf bij de desbetreffende instantie worden aangevraagd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB