Andere sites


--> Gemeente Lingewaard - Voor algemene vragen of klik op Zorgportaal - voor Werk en inkomen, Zorg en welzijn
..... Voor vragen of hulp over zorg, welzijn, opvoeding, werk en inkomen.

--> Gemeente Arnhem
..... Voor vragen of hulp over Zorg en welzijn, Werk en inkomen.

--> Bereken uw recht - Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.
--> Landelijke Cliëntenraad (LCR)  - De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid. De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Deze organisaties en cliëntenraden treden bij beleidsontwikkeling op namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. Het is belangrijk dat bij het opstellen van wetten en regels over werk en inkomen de stem van cliënten wordt gehoord. Het recht op medezeggenschap van cliënten op het terrein van werk en inkomen is wettelijk vastgelegd.
--> Stimulansz - Stimulansz is kennisleider in het sociaal domein. Zij dragen met toonaangevende kennis, vakmanschap en innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal domein. Stichting CliP is een voormalige landelijke organisatie, die groepen en organisaties ondersteunt om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal beleid. Zij zijn nu onderdeel van Stimulansz.
--> UWV - Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
De divisie "WERKbedrijf" brengt vraag en aanbod van werkgevers en werkzoekenden bij elkaar en zorgt voor lokale, regionale en landelijke arbeidsmarktinformatie.
--> werk.nl - Op deze site van het UWV WERKbedrijf kunt u vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw persoonlijke pagina op de site van werk.nl, helpt u op weg naar werk.
--> Sociale Verzekeringsbank (SVB) - De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert wetten en regelingen uit van de overheid:
• Kinderbijslag • AOW-pensioen • Nabestaandenuitkering Anw • TOG onderhoud gehandicapt kind • Persoonsgebonden budget PGB • Internationale detachering • Vrijwillige verzekering • Bureau voor Belgische Zaken • Bureau voor Duitse Zaken • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen • Remigratie • Gemoedsbezwaren • Mantelzorgcompliment •
Kinderbijslag: .... Kinderbijslag is geld voor de opvoeding en verzorging van kinderen. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar.
AOW: ........... AOW betekent Algemene Ouderdomswet. Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u een AOW-pensioen krijgen.
Anw: .......... Anw betekent Algemene Nabestaandenwet. De Anw-uitkering is geld van de overheid voor nabestaanden.
-->regelhulp - Nederland kent veel inkomensondersteunende regelingen. Welke regelingen voor u geschikt is, hangt af van uw situatie. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie. Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk.
--> overheid  of  rijksoverheid - Beide sites zijn een wegwijzer naar informatie en diensten van de overheid.
-->AOW in het buitenland - weet hoe het zit
--> Veel gestelde vragen - Bijna iedereen in Nederland heeft te maken met sociale wetgeving. Bijvoorbeeld als u een uitkering of AOW-pensioen ontvangt. Of als u werkgever of werknemer bent. Dan krijgt u ook te maken met de regels die bij de sociale wetgeving horen. Bijvoorbeeld over wat u wanneer moet melden bij uw gemeente, uitkering- of uitvoeringsinstantie. Maar ook rond arbeidsvoorwaarden, belastingen en veilig en gezond werken. Niet iedereen kent deze regels. Lees alles over: Werkloos, Wajong, arbeidsbeperkt en arbeidsvermogen, etc. en wat dit voor u betekent in 2018.  
--> Kernkaart - De Kernkaart is een jaarlijks overzicht per gemeente van de belangrijkste resultaten in de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB). De Wet werk en bijstand (WWB) biedt gemeenten de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen op het terrein van reïntegratie/activering en bijstandsuitkeringen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert per gemeente een overzicht van de bereikte resultaten.
--> Meer grip op uw geld - Alles over Besparen - Belastingen - Beleggen - Deskundigen - Erven & Schenken - Lenen - Pensioen - Sparen - Verzekeren
--> Waar staat je gemeente - Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de Burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.
--> Benchmark - Een gestructureerde meting van gegevens tussen kernkaart_en_waarstaatjegemeente.
--> Steffie.nl - Op deze website worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd. Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, hoe je gezonde keuzes maakt en wat het ondersteuningsplan is.


ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB