CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WEt-werk-bijstand-wmo-participatiewet

INFORMATIE-ONZE BIEB

Informatiefolder van de Cliëntenraad. >>

>voorblad en >achterblad
--------------------------
Presentaties door de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad verzorgt op verzoek ook presentaties over: wie wij zijn, wat wij doen en voor wie wij ons inzetten.
Informeer hierover vrijblijvend naar de mogelijkheden. Op 12 december 2017 hebben wij voor de Woonkerngroep Huissen een presentatie gegeven.
Wilt u al een voorproefje over de presentatie? klik dan op Werk en inkomen( bijstand). (Letop: Het programma opent in een power-point programma links onderin op het bureaublad)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitale gemeentegids

Wilt u informatie over sport, welzijn, gezondheid, werk, advies over bijstand of financiële ondersteuning, etc., etc., uit uw directe omgeving of uit de regio, dan kunt u dit van A tot Z vinden in de digitale gids van de gemeente Lingewaard.. 
Als gemeentegids wordt deze in gedrukte vorm huis aan huis verspreid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wordt 18 jaar en dan?

Je wordt binnenkort 18 jaar. Dan krijg je te maken met het aanvragen van zorgtoeslag. Ook stopt je kinderbijslag. Kijk wat er allemaal verandert en wat je moet regelen als je 18 jaar wordt. Doorloop de vragenlijst van de Rijksoverheid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de Europese privacywet die de "Wet bescherming persoonsgegevens" vanaf 25 mei 2018 heeft vervangen. Dit heeft gevolgen voor gemeenten bij het omgaan met persoonsgegevens in verband met de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverelening.
Wat zijn de verplichtingen van de gemeente en waar heeft u recht op? Klik op het overzicht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJSTANDSUITKERING EN OVERIGE UITKERINGSBEDRAGEN

Als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 worden per 1 juli 2020 ook de bedragen voor de volgende uitkeringen aangepast: de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW . Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

In deze publicatie leest u de bedragen per 1 juli 2020.

En in deze publicatie voor het wettelijk minimum loon per 1 juli 2020.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAJONG

Voor alles wat u wilde weten over Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
Wajong is voor mensen, die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra financiële ondersteuning voor minima

Voor alle mensen, met een minimum inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, is er vanaf 2017 in de gemeente Lingewaard een “Meedoenregeling”. Iedereen, die hiervoor in aanmerking komt kan, na goedkeuring, tot een totaal van € 100,- ontvangen. Lees de flyer.
Voor kinderen tot 18 jaar is er bovendien een “Kindpakket” . Een aanvullende regeling, om via een webshop tot een waarde van € 200,- (via een puntensysteem) leuke, leerzame en gezonde activiteiten uit te kiezen. Lees de flyer.

Doe mee met de “Meedoenregeling“ en het “Kindpakket” 2020.
De Meedoenregeling bedraagt 100 euro per persoon en het Kindpakket bedraagt 300 euro (in natura) per kind. Wil je hier meer over weten? >Lees verder

Vrijstelling gemeentelijke belastingen

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u ook in aanmerking komen voor bijvoorbeeld kwijtschelding van enkele gemeentelijke belastingen. U heeft dan tot uiterlijk de eerste week in april van het desbetreffende jaar de gelegenheid om een verzoek in te dienen bij de gemeente. Op verzoek krijgt u dan een kwijtscheldingsformulier toegezonden dat u na invulling dient terug te zenden, waarna u automatisch uitstel van betaling krijgt tot de gemeente beslist heeft.
Het kwijtscheldingsformulier kunt u ook downloaden. Lees meer op > informatie .

Andere regelingen

Voor mensen, die in de bijstand zitten heeft de gemeente nog andere regelingen:
-Collectieve ziektekostenverzekering
-Tegemoetkoming huurkosten
-Diverse regelingen bijzondere bijstand

Ook andere instanties (o.a. Belastingdienst, Waterschap, DUO [Dienst Uitvoering Onderwijs]) hebben in bijzondere gevallen regelingen voor mensen met een minimum inkomen:
o.a. huurtoeslag; zorgtoeslag; kindgebonden budget; kinderopvangtoeslag; zuiveringsheffing; studiefinanciering. Al deze regelingen moeten door uzelf bij de desbetreffende instantie worden aangevraagd.

Naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------