CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WEt-werk-bijstand-wmo-participatiewet

Onze bijdrage

Wij maakten gebruik van de inspraakrecht op een politieke avond en droegen daar

"Het mensenvisje" voor. Lees hier!

 

Een inclusief coalitieakkoord - 2018

Wij, de Cliëntenraad Werk & Inkomen, willen graag een INCLUSIEF COALITIEACCOORD.
Inclusief staat voor iedereen. Want iedereen, als inwoner van de gemeente Lingewaard moet mee kunnen doen in een sociale samenleving. De politiek: het college van B&W, tezamen met de Gemeenteraad, moet hieraan concreet praktische oplossingen bieden.
Als adviesraad heeft de Cliëntenraad Werk & Inkomen, in het proces van de coalitieonderhandelingen, hiervoor vier specifieke punten onder de aandacht gebracht die tot verbetering kunnen leiden in de sociale samenleving van de gemeente Lingewaard.

1e. Het VN-verdrag voor rechten van de mensen met een beperking moet extra aandacht krijgen en concreet uitgevoerd worden.

2e. In het kader van o.a. de “Meedoenregeling” en armoedebestrijding de grens van de 120% regeling naar 130% verhogen.

3e. In het beleidsplan “Met elkaar & voor mekaar” en in de “Beleidsnota vrijwilligers” worden burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk gepromoot. Initieer en faciliteer deze thema’s gemeentebreed  en beschrijf dit ook in een uitvoeringsplan “Sociaal Domein”.

4e. Beleidsplannen moeten daadkrachtig en concreet worden opgesteld. In een beleidsplan moet de ambitie, de doelstelling(en) en een visie duidelijk worden weergegeven.


In het proces van de coalitieonderhandelingen 2018 heeft de Cliëntenraad Participatiewet Lingewaard deze 4 speerpunten, in een iets uitgebreidere versie, naar de gemeente opgestuurd.

onze adviezen