Stichting Cliëntenraad Wwb Lingewaard

Belangenbehartiging: advies en informatie

Wet Werk en Bijstand

Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de oude Bijstandswet en heeft o.a. ten doel te zorgen, dat uitkeringsgerechtigden (weer) een betaalde baan krijgen. Meer dan in de oude situatie ligt nu de nadruk op werk. Iedere Nederlander wordt geacht met werk in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Verder is in de wet opgenomen, dat iedere Nederlander, die in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij/zij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, recht heeft op (bijzondere-) bijstand van overheidswege.

Op initiatief van de gemeente Lingewaard is medio 2003 een start gemaakt met de opbouw van een gemeentelijke Cliëntenraad, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de officiële oprichting op 29 december 2004 van de Stichting Cliëntenraad Wwb Lingewaard. Op deze website kunt u informatie vinden over de stichting Cliëntenraad Wet werk en bijstand (Cwwb) Lingewaard.

De Stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van personen, die gebruik maken van de Wet werk en bijstand. Zij probeert dit te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd het college van B & W van de gemeente Lingewaard van advies te dienen bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid op de terreinen werk en bijstand (inkomen). Verder wil de Stichting zich sterk maken voor het geven van informatie en advies aan in de gemeente Lingewaard wonende personen, die onder deze wet vallen.

Wij zullen u elders op deze website nader informeren over de verdere mogelijkheden en onmogelijkheden van deze wet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB